Portál venovaný ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti.
Portál je určený pracovníkom Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií.


Pracovná skupina informačných a komunikačných technológií pri Generálnom sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska (Skupina IKT pri GS KBS) vznikla na základe rozhodnutia predsedu KBS, pričom jej úlohou je koordinácia a riešenie ochrany osobných údajov, informačnej bezpečnosti a technológií naprieč partikulárnymi cirkvami (diecézami) Slovenska.

Otázky smerované na pracovnú skupinu IKT je možné posielať na ikt @ kbs . sk


Skupinu IKT tvoria zástupcovia KBS a jednotlivých diecéz, ich zoznam je zobrazený v komentári pre prihlásených návštevníkov portálu.

Oblasti