Portál venovaný ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti.
Portál je určený pracovníkom Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií.


Pracovná skupina informačných a komunikačných technológií pri Generálnom sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska.

Technologické informácie o ochrane osobných údajov na gdpr.kbs.sk

Na webovej stránke gdpr.kbs.sk, ktorá oficiálnym informačným miestom ohľadom ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi, sú v sekcii Informačné technológie uvedené technologické informácie pre zabezpečenie ochrany osobných údajov v automatizovaných informačných systémov (IKT).

Pracovná skupina IKT pri GS KBS

Pracovná skupina informačných a komunikačných technológií pri Generálnom sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska (Skupina IKT pri GS KBS) vznikla na základe rozhodnutia predsedu KBS, pričom jej úlohou je koordinácia a riešenie ochrany osobných údajov, informačnej bezpečnosti a technológií naprieč partikulárnymi cirkvami (diecézami) Slovenska.

Otázky smerované na pracovnú skupinu IKT je možné posielať na ikt @ kbs . sk

O stránke

Stránka Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť  Konferencie biskupov Slovenska sa venuje ochrane osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ZOOÚ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). Obidve právne úpravy nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

Kedže ochrana osobných údajov úzko súvisí s infomačnou a kybernetickou bezpečnosťou, osobitný akcent je kladený aj na bezpečnosť informačných systémov a v rámci automatizovaných informačných systémov na kybernetickú bezpečnosť, ktorú upravuje Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ZOKB) s účinnosťou od 1. apríla 2018 a smernica Európskej Rady a Parlamentu Network and Information Security (NIS).

Prihlásiť sa na odber Skupina IKT