Portál venovaný ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti.
Portál je určený pracovníkom Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií.


Dokumenty Katolíckej cirkvi ohľadom ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti.

Technologické informácie o ochrane osobných údajov na gdpr.kbs.sk

Na webovej stránke gdpr.kbs.sk, ktorá oficiálnym informačným miestom ohľadom ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi, sú v sekcii Informačné technológie uvedené technologické informácie pre zabezpečenie ochrany osobných údajov v automatizovaných informačných systémov (IKT).

Smernica: Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike

Smernica Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou/Gréckokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov a toku osobných údajov v Katolíckej cirkvi pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov uvedených v smernici Katolíckej cirkvi je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

O stránke

Stránka Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť  Konferencie biskupov Slovenska sa venuje ochrane osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ZOOÚ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). Obidve právne úpravy nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

Kedže ochrana osobných údajov úzko súvisí s infomačnou a kybernetickou bezpečnosťou, osobitný akcent je kladený aj na bezpečnosť informačných systémov a v rámci automatizovaných informačných systémov na kybernetickú bezpečnosť, ktorú upravuje Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ZOKB) s účinnosťou od 1. apríla 2018 a smernica Európskej Rady a Parlamentu Network and Information Security (NIS).

Prihlásiť sa na odber Dokumety