Portál venovaný ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti.
Portál je určený pracovníkom Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií.


Stránka Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť  Konferencie biskupov Slovenska sa venuje ochrane osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ZOOÚ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). Obidve právne úpravy nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

Kedže ochrana osobných údajov úzko súvisí s infomačnou a kybernetickou bezpečnosťou, osobitný akcent je kladený aj na bezpečnosť informačných systémov a v rámci automatizovaných informačných systémov na kybernetickú bezpečnosť, ktorú upravuje Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ZOKB) s účinnosťou od 1. apríla 2018 a smernica Európskej Rady a Parlamentu Network and Information Security (NIS).

Informácie uvádzané na stránke sa snažia reflektovať aj širší kontext ochrany osobných údajov a informačnej bezpecčnosti, či už ide o nariadenie Európskej Rady a Parlamentu electronic IDentification, Authentication and trust Services (eIDAS) – Nariadenie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, alebo nariadenie Európskej Rady a Parlamentu ePrivacy – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), resp. možné ďalšie legislatívne úpravy.